Projekt: PROO-EDUKACJA. Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji edukacyjnych

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich e1544699898559

Działenie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.


Strona Konkursu: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/


 

PROO-EDUKACJA. Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji edukacyjnych.

Głównym celem grupy partnerskiej PRO-Edukacja realizującej projekt jest wsparcie realizacji misji i rozwoju instytucjonalnego partnerów oraz zwiększenie udziału naszych organizacji uczestniczących w porozumieniu w życiu publicznym do 2021 roku. 

Grupa Partnerska PRO-EDUKACJA to porozumienie trzech organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus, Krajowe Towarzystwo Autyzmu o. Białystok (KTA) oraz Fundacji PRO (F. PRO) na rzecz przygotowania wysokiej jakości planowanych usług w specjalistycznych  i ogólnokształcących placówkach edukacyjnych i terapeutycznych w ramach rozwoju misyjnego i instytucjonalnego usług usamodzielniających finansowo organizacje realizujące ofertę w ramach PROO. Najważniejsze cele określone w statutach organizacji współpracujących w grupie partnerskiej PRO-EDUKACJA, jej dotychczasowej współpracy.

Wiążą się one ze wsparciem i realizacją innowacyjnych i kompleksowych usług edukacyjnych i terapeutycznych, kierowanych do rodziców i uczniów poszukujących nowatorskich metod edukacji i kształcenia ze względu indywidualne, wyjątkowe oraz specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Oferta Grupy Pro-Edukacja jest kompleksowa i wzajemnie się uzupełniająca w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz koordynacji porozumienia instytucji edukacyjnych wywodzących się z trzeciego sektora.

 


PLANOWANE DZIAŁANIA:


1

Budowanie kompetencji oferentów w zakresie diagnozowania / nauczania / pracy z otoczeniem i dziećmi i młodzieżą SPE

Realizacja celu głównego grupy partnerskiej PROO-edukacja w zakresie wsparcia realizacji misji i rozwoju instytucjonalnego partnerów oraz zwiększenia udziału naszych w życiu publicznym do 2021 roku poprzez szereg działań przygotowawczych i rozbudowujących infrastrukturalnie i misyjnie gotowość grupy partnerskiej.

LIDER

Lider adekwatnie do diagnozy w ramach działań na rzecz Podniesienia kompetencji kadr w zakresie diagnozowania/nauczania/pracy z otoczeniem i dziećmi i młodzieżą SPE do rozwoju planowanej działalności, w ramach wsparcia PROO przewiduje szereg szkoleń skierowanych przede wszystkim do kadr pracujących z klientami organizacji w zakresie SPE, tj. m.in. kompleksowe wdrożenie pedagogiki zgodnie ze współcześnie interpretowanym podejściem pedagogicznym ojca wychowania przedszkolnego Friedricha Froebla. Kursy jest skierowany do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunów, wychowawców, pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat. Kursu rozwija osobiste kompetencje do pracy i zabawy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

Wszystkie działania przyczynią się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr oferentów tak aby diagnozować/nauczać i podejmować działania pracy z dziećmi i młodzieżą SPE.

 

Partner 1 KTA adekwatnie do diagnozy w ramach działań na rzecz Podniesienia kompetencji kadr w zakresie diagnozowania/nauczania/pracy z otoczeniem i dziećmi i młodzieżą SPE do rozwoju planowanej działalności, w ramach wsparcia PROO przewiduje szereg szkoleń skierowanych przede wszystkim do kadr pracujących z klientami organizacji w tym w szczególności specjalistyczne szkolenia dostosowane do potrzeb zatrudnionych terapeutów i nauczycieli: (15 osób) oraz szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem (15 osób)

 

Partner 2 PRO

Partner 2 PRO adekwatnie do diagnozy w ramach działań na rzecz Podniesienia kompetencji kadr w zakresie diagnozowania/nauczania/pracy z otoczeniem i dziećmi i młodzieżą SPE do rozwoju planowanej działalności, w ramach wsparcia PROO przewiduje szereg szkoleń skierowanych przede wszystkim do kadr pracujących z klientami organizacji. Prowadzone one będą w 3 blokach.

W ramach bloku przygotowanie diagnostyki i oferty zajęć zawodowych (Plan Przejścia SPE) prowadzone przez nauczycieli - praktyków z białostockich firm w zakresie szkoleń metodycznych pracy z dziećmi i młodzieżą SPE (szkolenie kadr 2 osoby); przygotowanie i poprowadzenie prowadzenie szkoleń praktycznych w zakresie oferty PRO: kurs realnie przygotowujący SPE do egzaminu ośmioklasisty - zajęcia dodatkowe z przedmiotów występujących na egzaminie ośmioklasisty: język polski, matematyka, język angielski, podstawy psychologii w duetach trenerskich (trener prowadzący+ praktykant); w ramach których powstanie oferta pod opieką metodyczną grupy-dydaktyk i metodyk opracowujący program kursów SPE. Ponadto w ramach działania nastąpi wypracowanie metodyki usług w zakresie diagnozy predyspozycji, uzdolnień i różnych typów pracy zawodowej, itp. poprzez opracowanie/zakup testów uzdolnień SPE, przygotowanie zespołu do prowadzenia tych testów.

Kolejnym działaniem będzie wypracowanie metodyki współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie usługi tygodni zawodowych – badania predyspozycji i uzdolnień poprzez zaangażowanie środowisk zawodowych – zatrudnienie doradcy zawodowego/coacha oraz ewentualne przeprowadzenie stosownych analiz prawno-organizacyjnych możliwości wdrożenia modelu tygodni zawodowych;

W ramach bloku: Przygotowanie SPE do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez wypracowanie metodyki nauczanie języków obcych.

Wypracowanie metodyki i przeprowadzenie testowych zajęć – 1 rocznych dla grupy uczniów zdiagnozowanych i w normie – poprzez pracę zespołu lektorskiego i opracowanie metodyki. Przewiduje się działania techniczne związane z ew.wynajem sal, przerwami lunchowymi/dodatkowe testowe prelekcje.

W ramach bloku: Testowanie tutoringu i wsparcia indywidualnego SPE zrealizowane działanie w zakresie pozyskania i treningu tutorów: prowadzenie co najmniej 2 miesięcznego tutoringu dla zdiagnozowanych i w normie – poprzez pracę zespołu lektorskiego i opracowanie metodyki.

2

Dostosowanie oferty partnerstwa do potrzeb edukacyjnych w zakresie oprzyrządowania programowo- diagnostycznego

Ze względu na zidentyfikowaną słabą stronę naszej działalności związaną z problemem starych lub zużytych sprzętów komputerowych i edukacyjnych oraz braku aktualnego oprogramowania w ramach prowadzonej analizy potrzeb i problemów zidentyfikowaliśmy lukę w dostępie do innowacyjnych/autorskich programów wspierania rozwoju dziecka ze SPR i SPE oraz potrzebę dostosowania programów nauczania do potrzeb uczniów ze SPE. Dlatego też w ramach działania planujemy dostosowanie naszej oferty do potrzeb grupy docelowej poprzez m.in. zapewnienie w naszych organizacjach programów, które służyć będą w naszym przypadku w przyszłości po zakończeniu realizacji PROO, odpłatnemu świadczeniu usług w oparciu o wypracowane autorskie/innowacyjne programy / oraz narzędzia pracy i pomoce edukacyjne.

Instytucje nasze, dzięki tak zrealizowanemu wsparciu dostosują się w wystarczającym stopniu do organizowania procesu nauki w sposób sprzyjający rozwojowi wszystkich dzieci z SPE. Zniwelowane zostanie ograniczenie braku dostępu do „nowości” poprzez pokrycie w ramach PROO kosztów narzędzi służących diagnozowaniu.

Lider Amicus planuje zakup zestawów oprogramowania na stanowiska pracy (office; oprogramowanie graficzne Photoshop), sprzętu komputerowego oraz wspomagająco tablicy multimedialnej.

Partner PRO zakup wyposażenia i oprogramowania edukacyjnego do mobilnej stacji edukacyjnej. Ponadto przewidziano zakup wyposażenia edukacyjnego do prowadzenia nowatorskich programów nauczania (np.roboty Photon/code laby czy Vinci LAB).Instytucje nasze, szczególnie partner KTA, świadczący usługi w tym zakresie, zatrudniające nauczycieli i specjalistów z edukacji muszą nabyć odpłatnie dodatkowe narzędzia i umiejętności, tak aby diagnozować możliwości i zasoby związane z indywidualnymi potrzebami podopiecznych, przeprowadzenia współpracy z rodziną, diagnozę potrzeb, narzędzi do zaplanowania pomocy w realizacji zaplanowanych działań. W związku z tym planuje zakup zestawu pomocy dydaktycznych do Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego oraz Ośrodka Szkolno- Terapeutyczno-Opiekuńczego, w tym m.in. zakup zestawu pomocy do prowadzenia sesji stymulacji sensorycznej; zakup testu zestawu diagnostycznego ADOS-2; zakup narzędzia diagnostycznego oraz przeszkolenia diagnosty Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP; zakup narzędzia diagnostycznego PEP3 oraz przeszkolenia diagnosty Karty oceny zachowania i emocji PEP3. Partner PRO planuje oprócz nowego oprzyrządowania sprzętowego również zakup na zasadach licencji zidentyfikowania i dostosowania franczyzy edukacyjnej oraz opracowania programu nauczania SPE na bazie bednarskiej szkoły realnej.

3

Przygotowanie infrastruktury grupy partnerskiej w zakresie adaptacji i wyposażenia w związku z planowanymi usługami.

Przeprowadzona przez Grupę Partnerską Diagnoza wskazuje na istotne braki i niewystarczającą infrastrukturę odpowiadająca określonym realnym potrzebom i koniecznym świadczeniom SPE w aspekcie funkcjonowania w środowisku, aktywności i uczestnictwa tych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w edukacji i terapii.

Realizując konkretne prace wykończeniowe i adaptacyjne w znacznym stopniu poprawimy czynniki środowiskowe – poprzez likwidację części barier, wprowadzenie odpowiedniego wyposażenia, wsparcie nowoczesną technologią i podejmowanie różnorodnych działań wobec osoby zainteresowanej otrzymaniem pomocy, umożliwiających jej aktywność i uczestnictwo.

Obecne siedziby organizacji wymagają remontów i adaptacji dodatkowych pomieszczeń oraz wynajmu niezbędnych do prowadzenia takich usług przestrzeni i dostosowania ich do potrzeb tychże placówek edukacyjnych.

Dlatego też zarówno Lider jak i Partnerzy podejmą szereg działań związanych z dostosowaniem pomieszczeń, w tym m.in. prace remontowo-adaptacyjne przedszkola integracyjnego i specjalnego, dostosowanie oddziału integracyjnego, zakupy niezbędnego sprzętu z podziałem na placówki; wraz z towarzyszącymi działaniami z zakresu zorganizowanie i wyposażenie zewnętrznego placu zabaw w bezpieczne podłoże (m.in. wraz z zakupem i montażem tablicy informacyjnej).

Lider przewiduje również adaptację i wyposażenie części administracyjnej przedszkola w niezbędne umeblowanie spełniające warunki bezpiecznej pracy (biurko, krzesła, szafy itp.). W związku z planowaną specjalizacją oferty zakupione zostanie wyposażenie edukacyjne przedszkola specjalnego (zabawki, gry, wyposażenie kącika doświadczeń (domek lustrzany, projektor, światłowody).

Partner 1 (KTA) planuje przeprowadzić prace remontowe na terenie prowadzonego Ośrodka oraz Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, zgodnie z kosztorysem, obejmujące prace budowlano – remontowe (adaptacja pomieszczeń, instalacji, dostosowanie do potrzeb ON, malowanie, szpachlowanie) celem dostosowania i ewentualnego przystosowania na nowo pomieszczeń do realizacji rozwijanych usług.

Partner 2 wraz z planowanym uruchomieniem szkoły realnej przeprowadzi planowane prace adaptacyjne i remontowe na terenie planowanej siedziby szkoły wraz z wyposażeniem administracyjnym, obejmować to będzie prace malarskie, drobne przeróbki elektryczne i hydrauliczne, ułożenie podłogi, aranżacja ścianek działowych, meble szkolne i strefy nauczycielsko-sekretaryjnej; 4 komplety sprzętu/ksero/drukarki wraz z zakup licencji na oprogramowanie biurowe.

4

Podniesienie kwalifikacji specjalistycznych zespołu pracowników i wolontariuszy w ramach grupy partnerskiej.

Przeprowadzona przez Grupę Partnerską diagnozy wskazuje na niewystarczającą kondycję finansową naszych instytucji, co nie pozwala na promocję NGO jako atrakcyjnego dla specjalistów pracodawców. Zidentyfikowaliśmy niezbędne w związku z tym szkolenia kadr budujące element programu współpracy lojalnościowej w stosunku do obecnych i nowo zatrudnionych kadr. Takie działania wzmocnią i przygotują nasze zespoły do świadczenia specjalistycznych usług po zakończeniu realizacji PROO.

Diagnoza potencjałów i słabych stron wskazuje również u poszczególnych członków grupy partnerskiej potrzebę wzmocnienia kompetencji u kadra zarządzająca i poszczególnych członków organizacji w specjalistycznych, zindywidualizowanych programach szkoleniowych.

W związku z tym przeprowadzone zostaną działania w zakresie szkoleń wysoce specjalistycznych, zindywidualizowanych, szkoleń one-to-one; takie jak Akademia Psychologii Przywództwa; Szkoła U!Lider©; Akademia kompetencji Menedżera, Studia Podyplomowe Menadżerskie studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracownicy administracyjni dokształcą się w zakresie Kadry i płace bez tajemnic czy MS Excel - praca w kontrolingu i finansach. W zakresie budowania wizerunku i użyteczności oferty grupy partnerskiej przewidujemy udział w szkoleniach Pakiet Adobe (InDesign, Ilustrator, Ilustrator) oraz Tworzenie stron www. Niezbędne jest również skierowanie części kadr na profesjonalizacje w zakresie Microsoft Office.

Działania w tym zakresie podejmie również Partner 2 poprzez odbycie szeregu szkoleń/studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje m.in. z zakresu Kompetencji zarządcze w organizacji - do wyboru adekwatnie do zewoluowanych potrzeb stanowiskowych i menedżerskich. Szkolenia i studia podyplomowe dla kadry w zakresie zarządzania w oświacie, przygotowania pedagogicznego i rozwoju osobistego; Trening menadżerski, Motywowanie pozafinansowe, Zarządzanie jakością – TQM, Zarządzanie kosztami; Trening Hardiness i kondycji managera; Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy; Trening antystresowy; Profesjonalne wystąpienia publiczne; Asertywność; Automotywacja; Pewność siebie.

Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz przeprowadzone analizy wskazują na potrzebę skonsolidowanych wysiłków interdyscyplinarnych. Podejmiemy działania w zespoły naszych instytucji związane z współpracą ze specjalistami z różnych dyscyplin naukowych oraz specjalistów poradni – tak aby identyfikować zakresy świadczeń i usług przysługujących określonej osobie. W szczególności kadry w tym zakresie przygotowywać będzie Partner 2 – w przypadku osób wybitnie uzdolnionych – o wysokim potencjale intelektualnym lub utalentowanych artystycznie czy sportowo jak również osób posiadających trudności w funkcjonowaniu szkolnym z racji barier językowych, środowiskowych czy ograniczeń wynikających z posiadanych deficytów – taka by profesjonalnymi kadrami odpowiadać na potrzebę wsparcia uczniów zdolnych, poprzez pogłębioną diagnozę psychologiczno-pedagogiczn-doradczą, aż po stosowanie różnych form wspierania i edukacji dzieci zdolnych takich jak mentoring/tutoring.

Dlatego też Partner 2 przewiduje udział swoich kadr w programie szkoleniowo- kwalifikacyjnym: kompleksowy programie rozwoju tutorów, który opiera się na trzech wypracowanych w wyniku dobrych praktyk etapach szkolenia całorocznego.

5

Platforma wymiany wiedzy i współpracy organizacji pozarządowych świadczących usługi edukacyjne i terapeutyczne

Diagnoza problemów wskazała Grupie Partnerskiej wyraźną lukę w regionalnym dostępie do powszechnej informacji nt. i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i terapii w zakresie kadr, szkoleń, zmieniających się trendów i przepisów prawa. Dlatego niezbędne jest porozumienie i platforma współpracy specjalistów w aspekcie edukacji włączającej, tutorów i mentorów w zakresie wspierania wybitnie uzdolnionych, logopedów – w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC), psychologów i psychiatrów dziecięcych, psychologów, rehabilitacji, lekarzy, fizjoterapeutów i terapeutów. Konieczne jest uruchomienie regionalnej platform rekomendującej metody pracy SPE. W związku z powyższym Lider przeprowadzi to działanie, wspólnie z Partnerami, którzy zapewnią wsparcie techniczne i merytoryczne. W zakresie prac obejmie ono przygotowanie contentu, zsieciowanie dostawców, zarówno NGO jak i niezależnych specjalistów w aspekcie edukacji włączającej, tutorów i mentorów w zakresie wspierania wybitnie uzdolnionych, logopedów, psychologów i psychiatrów dziecięcych, psychologów rehabilitacji, lekarzy, fizjoterapeutów i terapeutów. Opracowany zostanie projekt graficzny i techniczny platformy; zakupiony serwer I domena. Ponadto celem upowszechnienia narzędzia spotkań wirtualnych Lider przeprowadzi spotkania regionalne, zarówno indywidualne z decydentami jak i grupowe, wskazujące na konieczność i potrzebę współpracy i wspólnego budowania koalicji na rzecz dostępu do usług edukacyjno-diagnostycznych w tym zakresie.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00