Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, nowe oblicze edukacji dla dorosłych

NAGŁÓWEK


"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych"

nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.


Projekt powstał w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całeżycie, typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, wzakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwójmetod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególnościna terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Okres realizacji: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31.

Obszar realizacji: województwa podlaskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

 


Realizatorzy projektu:

Lider: Towarzystwo Amicus,

Partner pierwszy, P1: Gmina Miasta Gdynia, którą reprezentuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni,

Partner drugi, P2: Powiat Sierpiecki, który reprezentuje Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,

Partner trzeci, P3: Firma Edukacyjna Lubichowianka, którą reprezentuje Zaoczne Liceum w Lubichowie.


Co to jest LOWE

LOWE to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoły tworzą jedną z najszerszych sieci usług społecznych. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Ich popularność i skuteczność jest tym lepsza im lesze jest to rozpoznanie..

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. utworzonych zostało 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w 13 województwach. LOWE finansowane były z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po dobrym odbiorze ofert pierwszych 50 LOWE, ministerstwo edukacji zdecydowało o kontunuowaniu projektu. W związku z tym od 2020 roku utworzonych będzie 100 kolejnych ośrodków. 


Cel Projektu

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących  podstawę  dla uczenia  się  przez  całe  życie, przydatnych  do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.


Założenia Projektu

 • wykorzystanie 20 szkół i placówek systemu oświaty, jako lokalnych centrów organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych,
 • Objęcie wsparciem minimum 200 osób dorosłych w każdym z 20 utworzonych Ośrodków zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i koncepcją modelu LOWE (załącznik nr 1),
 • Podniesienie kwalifikacji kadry LOWE.

Adresaci konkursu

Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty (publiczne i niepubliczne) i ich organy prowadzące z następujących województw:

 • województwo podlaskie,
 • województwo pomorskie,
 • województwo mazowieckie,
 • województwo warmińsko-mazurskie.

Działania priorytetowe

Działania priorytetowe przypisane LOWE powstałym na terenie województwa:

- podlaskiego dotyczą aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa, upowszechnienia uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- warmińsko-mazurskiego dotyczą reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz upowszechnienia uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- mazowieckiego dotyczą upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- pomorskiego dotyczą aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się niekorzystnej sytuacji na rynku, zwiększenia aktywności społecznej i przeciwdziałaniu ubóstwu, upowszechniania uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.


Zadania Grantobiorcy:

 1. Przeprowadzenie wraz z partnerami projektu diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE,
 2. Przygotowanie oferty edukacyjnej wynikającej z diagnozy potrzeb grupy docelowej LOWE,
 3. Uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji zgodnie z modelem LOWE opracowanym w ramach Projektu przez Grantobiorcę,
 4. Udzielanie wsparcia na rzecz aktywizacji edukacyjnej grupy docelowej LOWE,
  Promocja LOWE wśród społeczności lokalnej,
 5. Monitorowanie działalności LOWE w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości przez 12mcy od zakończenia projektu,
 6. Przygotowanie sprawozdań z działalności  LOWE,
 7. Rozliczanie udzielonego Grantu w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu,
 8. Rozliczenie realizacji całości Projektu przez Grantobiorcę,
 9. Wykorzystanie Grantu zgodnie z celami Projektu,
 10. Współpraca z Grantodawcą w  zakresie  związanym  z  wdrażaniem  modelu  LOWE  w ramach Projektu.

Maksymalna wysokość i przeznaczenie Grantu

W ramach projektu przyznanych zostanie 20 grantów. Maksymalna wysokość grantu dla jednego LOWE wynosi 175000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków grantowych mogą obejmować wyłącznie należności przeznaczone na przygotowanie i uruchomienie LOWE, a dokładnie:

 1. Co najmniej 61% wnioskowanej kwoty grantu - na koszty działalności bezpośredniej LOWE (związane z angażowaniem prowadzących, materiały szkoleniowe, wyżywienie, żywność, przejazdy, itp.),
 2. Do 4% wnioskowanej kwoty grantu - na diagnozę potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował  LOWE  oraz  ocena  potencjału  szkoły  do  pełnienia  funkcji  LOWE,
 3. Do 14% wnioskowanej kwoty grantu - na wydatki związane z:
 • adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń w których będzie prowadzona działalność LOWE
 • dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakupem środków trwałych
 • wartościami niematerialnymi i prawnymi na potrzeby wsparcia grupy docelowej LOWE.

Wydatki te powinny wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb szkoły wyznaczonej do pełnienia roli LOWE:

 1. do 14% wnioskowanej kwoty grantu - na funkcjonowanie sekretariatu LOWE, w tym rekrutację uczestników LOWE,
 2. do 7% wnioskowanej kwoty grantu - na wydatki dotyczące promocji oferty edukacyjnej LOWE w środowisku lokalnym.

W ramach realizowanego projektu Grantodawca zapewni szkole prowadzącej LOWE wsparcie merytoryczne w formie warsztatów i indywidualnego wsparcia eksperckiego ( prowadzone bezpośrednio i online) w okresie przygotowania kadry LOWE do pełnienia funkcji LOWE oraz w okresie funkcjonowania Ośrodka.


Termin naboru wniosków

Zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych w terminie: od 15.02.2020 do 31.03.2020 r. do godziny 15.30 w wersji elektronicznej na adres e-mal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz w wersji papierowej na adres: Towarzystwo Amicus: ul. Brukowa 28 lok. 8,15-889, Białystok.


Pytania do Procedury Naboru Grantobiorców

Podmioty zainteresowane aplikowaniem na konkurs grantowy mogą zadawać pytania do procedury naboru za pośrednictwem formularza zapytania (załącznik nr 4) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać w terminie do 29.02.2020 r.

Wszystkie odpowiedzi na pytania będą publikowane  na bieżąco na stronie internetowej  oraz wysłane na podany w zapytaniu adres mailowy w terminie 3 dni roboczych od zadania pytania. Opublikowane odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich podmiotów aplikujących.


Dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo dokumentach załączonych poniżej:

REGULAMIN NABORU GRANTOBIORCÓW

   Załącznik nr 1 do Regulaminu: MODEL funkcjonowania LOWE

   Załącznik nr 2 do Regulaminu: UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA

   Załącznik nr 3 do Regulaminu: Deklaracja Grantobiorcy

   Załącznik nr 4 do Regulaminu: ZAPYTANIE DO PROCEDURY NABORU GRANTOBIORCÓW

   Załącznik nr 5 do Regulaminu: WNIOSEK APLIKACYJNY

   Załącznik nr 6 do Regulaminu: WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ

   Załącznik nr 7 do Regulaminu: WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ

   Załącznik nr 8 do Regulaminu: Lista dotychczas utworzonych LOWE

UWAGA: Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu są wyłączone organy prowadzące, które otrzymały grant w pierwszej edycji konkursu (lista szkół w powyższym załączniku nr 8).


PROCEDURA NABORU GRANTOBIORCÓW


REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW


 Wszystkie dokumenty mogą Państwo pobrać jednym kliknięciem stąd: ARCHIWUM


PYTANIA I ODPOWIEDZI - 13.02.2020


 

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

 

 

logo ministerstwo sprawiedliwosci

 

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury konkursowej informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku, podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, dla następującego podmiotu: Towarzystwa Amicus z Białegostoku.

Źródło komunikatu - BIP Ministerstwa Sprawiedliwości


Kliknij aby wejść na stronę Ośrodka! 


 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

logo FS kolor orientacja pozioma

Dialog „JOB EQUAL”

erasmus
Ogłaszamy konkurs na uczestników Dialogu Obywatelskiego w Hiszpanii!
Działenie dotyczy projektu: Towards better employability from diversity for an equal Europe

Żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców

Żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców

Nasz żłobek i przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń dla dziecka i rodzica, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki. Dbamy o rozwijanie pasji i talentów dzieci. Dbamy o ich prawidłowy rozwój. Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi.

Kontakt

Towarzystwo Amicus